چگونگی استفاده از همبستگی های (Correlation)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است