چه زمانی نباید معامله کرد؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است