ضریب اهرمی یا همان لورج چیست؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است