زنان معامله گران موفق تری هستند یا مردان ؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است