توصیف همبستگی بین ارز ها

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است