بهترین ساعت ترید چه زمانی است؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است