بهترین.تایم فریم برای نوسان گیری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است