ارتباط چارت با تایم فریم بزرگتر و کوچکتر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است