آزمون شخصیت شناسی دیسک

آزمون دیسک
آزمون دیسک

دیسک در نهایت با توجه به زمینه نظری آن، یعنی دیدگاه مارستون که شخصیت انسان بسیار پیچیده و غیر قابل اندازه گیری است،  یک ارزیابی رفتاری است. در این رویکرد که با شخصیت انسان به عنوان یک جعبه سیاه برخورد می کند، سعی می شود جدای از فرایندهایی در درون آن رخ می دهد براساس ورودی، خروجی آن را پیش بینی نمود. به همین دلیل به طبقه بندی حاصل از آن هم نه تیپ شخصیتی که تیپ رفتاری گفته می شود. براساس مدل های مختلف تفسیر نتایج دیسک، تعداد این تیپ ها از چهار عامل اصلی تا نه تیپ معمول و پانزده یا شانزده تیپ رفتاری نموداری تعریف می شود که نتایج فرد با این الگوها مطابقت داده می شود. در مدل های مختلف نام های مختلفی هم برای این الگوها در نظر گرفته شده است که یکی از آن ها در شکل ملاحظه می فرمایید. (طرحواره)

آزمون دیسک

برای شروع آزمون، لطفا موارد زیر را به دقت تکمیل نمایید